Installation / Cod.Act – πTon

Installation / Cod.Act – πTon

Kapacita je obmedzená, rezervuj si miesto na predstavenie:

Predstavenie 1, piatok 7.6.2019 o 20:00-20:30.

Predstavenie 2, sobota 8.6.2019 o 11:00-11:30.

Predstavenie 3, sobota 8.6.2019 o 20:00-20:30.

Predstavenie 4, nedeľa 9.6.2019 o 11:00-11:30.

Predstavenie 5, nedeľa 9.6.2019 o 18:00-18:30.

V rámci BADW v spolupráci so Sensorium festival predstaví Cod.Act svoju fenomenálnu inštaláciu πTon. Je to nadrozmerné elastické teleso, ktoré reaguje a pohybuje sa podľa zvukov v miestnosti. Ide o nezvyčajnú zvukovú inštaláciu; predstavujúcu novú etapu výskumu Cod.Act o plastickej a zvukovej organickosti. Je výsledkom experimentu o vzťahu medzi skreslením elastickej štruktúry a syntézou ľudského hlasu v reálnom čase.

Zo surových materiálov a prírodných fyzikálnych javov, πTon pripomína organický pohyb a hlasový prejav v ich najprimitívnejších formách. Výsledkom je pozoruhodná zvuková a vizuálna udalosť, ktorá diváka posiela späť k pôvodom jeho správania.

codact.ch/works/%CF%80ton-2/

πTon zažijete vďaka podpore 365.bankPro Helvetia, Sensorium festival

// EN

Capacity is limited, please register yourself:

Performance 1, Friday 7.6.2019 at 20:00-20:30.

Performance 2, Saturday 8.6.2019 at 11:00-11:30.

Performance 3, Saturday 8.6.2019 at 20:00-20:30.

Performance 4, Sunday 9.6.2019 at 11:00-11:30.

Performance 5, Sunday 9.6.2019 at 18:00-18:30.

At BADW and Sensorium festival Cod.Act will present their major installation πTon. It is a large elastic body that reacts and moves according to sounds in the room. πTon is an intriguing sound installation; it constitutes a new stage in the Cod.Act researches on plastic and sound organicity. It results from an experiment on the relation between the distortion of an elastic structure and a real time human voice synthesis.

From raw materials and natural physical phenomena, πTon associates organic movement and vocal expression under their most primitive forms. The result is a striking sound and visual event that sends the spectator back to the origins of his behaviour.

codact.ch

You can experience πTon thanks to support of 365.bankPro Helvetia, Sensorium festival