slow/slov* teória, výskum a prax v súčasnom dizajne

 

Je jedinečný medziodborový doktorandský projekt venujúci sa výskumu v dizajne. Projekt inicializovali doktorandi FA STU a VŠVU v Bratislave (Zuzana Šebeková, Katarína Lauková Zajíčková) z potreby rozvoja teoretického diskurzu o dizajne (vrátane  architektonickej a urbanistickej tvorby) u nás. Cieľom projektu je najmä motivovať vznik a rozvoj domácej diskusie relevantných aktérov – dizajnérov, teoretikov ako i užívateľov o súčasnom smerovaní, význame a dopade dizajnu v spoločnosti.

Minulý rok v rámci projektu prebehla výstava, ktorej zámerom bolo prostredníctvom názorných príkladov sprostredkovať, ako odbornej, tak aj širšej laickej verejnosti, teoretický základ aktuálnych dizajnérskych koncepcií v širších súvislostiach ich vytvárania a realizácie. Na jeseň tohto roku v rámci projektu plánujeme usporiadanie niekoľkých medziodborových seminárov/diskusií.

001_catalogue_2013_07_09_preview.pdf