Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry STU v Bratislave

 

Študentská vízia – SEN. Prezentácia vybraných projektov možnej konverzie aktuálne opustených/ nevyužívaných priemyselných objektov názorne sprítomňuje (zreálňuje) perspektívy modifikácie industriálneho dedičstva. Študentské percepcie spoločensky dehonestovaných exvýrobní a areálov brownfieldov sú špecifickým aktom ochrany vážne ohrozenej až zanikajúcej kultúrnej vrstvy často zachytenej a zvizualizovanej v horizonte zániku. Študentská vízia je synonymom inšpiratívneho sna: síce nesplneného, ale nie nerealizovateľného. Živým príkladom splniteľnosti je Elektrárňa Piešťany, kde sa študentská vízia zhmotnila v plnej sile a kráse. Projekt a jeho autori si prešli dlhou cestou od prvenstva v študentskej architektonickej súťaži k zhmotneniu ich počiatočnej vízie – sna. Sen sa stal v tomto prípade realitou.

 

www.facebook.com

foto_udtaop