Рaneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií – Ústav dizajnu médií

 

SnyČB
Konšpiračné teórie ako romantické diela – čiernobiele svety s možnosťou Poznania. Inštalácia vychádza zo zadania pre študentov Paneurópskej vysokej školy interpretovať niektoré z nich. Je tiež nástrojom pre divákov, ktorí k nim môžu pridávať vlastné.

 

Ústav dizajnu médií bol založený pod vedením prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. 1. októbra 2013 transformovaním oddelenia multimediálnej tvorby Ústavu mediálnej tvorby (oddelenie do 31. 8. 2013 viedol prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.) a nadviazaním na študijný program Dizajn elektronických a printových médií, ktorý vytvorila a od roku 2009 do 2012 garantovala prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.
Na jeho pôde sa realizuje bakalársky a magisterský stupeň študijného programu dizajn médií, v rámci ktorého sa môžu študenti špecializovať na tri základné typy dizajnu:
• grafický dizajn (Bc.: kultúra obrazu, ilustračná tvorba, typografia a dizajn, Mgr.: vizuálna komunikácia, dizajn obrazu, motion dizajn)
• dizajn fotografie (Bc.: techniky fotografie, fotografia, postrodukcia fotografie, Mgr.: fotografická tvorba, digitálne postprodukčné úpravy fotografie)
• špecializácie audiovizuálneho dizajnu (Bc.: AV dizajn (kamery), 2D a 3D animácia, zvukový dizajn a digitálny zvuk, Mgr.: televízna grafika, zvukový dizajn a digitálny zvuk)

www.paneurouni.com

Screen Shot 2015-06-04 at 10.41.21