Ateliér Priestor / Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU

ATELIER PRIESTOR

Ateliér Priestor na Katedea vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je v strednej a východnej Európe ojedinelým vzdelávacim a výskumným pracoviskom na tvorbu a skúmanie vizuálnej komunikácie v architektúre, verejnom priestore, expozícii a v širších priestorových vzťahoch nielen fyzického sveta ako konvenčne chápaného priestoru.

Na bakalárskom stupni štúdia sa študenti oboznamujú s metódami a rozsahom vizuálnej komunikácie v priestore a overujú si svoje skúsenosti na menších simulovaných alebo reálnych zadaniach. Výučba je podporovaná tématickými workshopmi našich externých spolupracovníkov zo Slovenska a zahraničia.

Na magisterskom stupni štúdia študenti formulujú vlastné témy súvisiace s priestorom a pracujú na samostatných úlohách v priestore, podporených výskumom často rezultujúcim do textového, či iného vizuálneho výstupu. Okrem toho tímovo pracujú na zadaniach, ktoré sú naviazané na reálne prostredie výstavného priestoru múzea, galérie či iného priestoru.

Na doktorandskom stupni štúdia sa študenti sústreďujú naskúmanie konkrétneho komplexného problému v priestore. Výsledkom je publikácia rozširujúca poznatky v oblasti vizuálnej komunikácie v priestore a jej fyzická interpretácia.

V rámci výskumného projektu KEGA pracujeme s našimi externými spolupracovníkmi na vybudovaní medzinárodného programu SPACE / SPATIAL design. Paralelne vydávame publikácie, organizujeme semináre, diskusie a podporujeme výskumné projekty študentov magisterského a doktorandského štúdia v Ateliéri Priestor.

– – –

Space Studio of Department of Visual Communication in Academy of Fine Arts and Design in Bratislava is in middle and eastern Europe unique educational and research institution at creating and exploring visual communication in architecture,
public space, exposure and in wider spatial relationships not just the physical world as conventionally understood space.

At the bachelor’s degree level, students acquaint with the methods and range of visual communication in space and prove their skills on smaller simulated, or real assignments. Education is supported by thematic workshops or seminars lead by our external collaborators from Slovakia and abroad.

At the master’s degree study program students form their own
topics and themes related to space and their work in a team or as individual on separate tasks in space supported in reseach often resulting in textual or other visual output. Additionally, they work as a team on assignments that are linked to the real environment of museum, gallery or another public space.

At the doctoral level study program students focus on research on specific complex problem in real space. The result is a publication expanding knowledge of visual communication and it’s physical interpretation.

As a part of a research project KEGA, we work with our external collaborators, artists and designers to build international program SPACE / SPATIAL design. We publish many publications, organize seminars, different discussions, teambuildings and of course we support research projects of students in master and doctoral study programs at Space Studio.