About music
Otvorený projekt o hudbe o kreativite, o slobode myslenia o výnimočnosti
 
Spoločná výstava ateliérov: industrial dizajn VŠVU Bratislava
vedúci ateliéru: doc. Ferdinand Chrenka akad.soch
asistent: Mgr.art. Eva Veselá ArtD
priemyselný dizajn UTB Zlín, vedúci ateliéru: doc. MgA. Martin Surman ArtD, doktorand: MgA. Ondřej Puchta
 
Ateliér Industrial dizajn VŠVU Bratislava a Ateliér Průmyslový design Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně predstavuje produkty študentov, ktoré spája jedna nosná téma – téma hudby. Projekt overuje schopnosti študentov experimentovať a invenčne zapájať súčasné poznatky vedy, materiálový a technologický progres. Výber druhu nástroja či reflexia celkovej témy je voľne ponechaná na študenta sleduje tak jeho individuálne nazeranie na rozmanitý svet hudby.

 

 

Veronika Varušková, Hracie drievka