Antonín Kindl

 

Česká Republika

 

Receptor, 2023

 

SK
Interaktivní instalace Receptor zkoumá problematiku neúplnosti poznání a proces vnímání. Instalaci tvoří elektrické organismy, které neustále sbírají nejrůznější informace o svém okolí. Data v reálném čase interpretují a vrací zpět do prostředí ve zkreslené podobě, s cílem zpochybnit pevnost našich představ. Projekt se zaměřuje na percepční procesy, které utvářejí lidskou zkušenost a zkoumá otázky týkající se vnímání. Instalace vyzývá k aktivní účasti na procesu percepce pomocí interakce elektronickými komponenty a senzory.


EN
The interactive installation „Receptor“ explores the issues of incomplete knowledge and the process of perception. The installation consists of electric organisms that continually gather various information about their surroundings. They interpret real-time data and feed it back into the environment in a distorted form, aiming to challenge the solidity of our concepts. The project focuses on the perceptual processes that shape human experience and explores questions related to perception. The installation encourages active participation in the process of perception through interaction with electronic components and sensors.