Archival Consciousness
Mariana Lanari, Remco van Bladel

Netherlands – Holandsko

Archiving the Present, 2023
Archivácia súčasnosti, 2023

SK

„Archivácia súčasnosti“ skúma site-specific inštalácie a dlhodobé výkony v archívoch kultúrnych inštitúcií. Vytvára dočasnú infraštruktúru na zopakovanie archívnych postupov a spolupracuje s archivármi, vyzývajúc tradičné modely zachovávania dedičstva. Dvojkanálová videoinštalácia zobrazuje „Catching Up IN The Archive“ (C.U.I.T.A) v de Appel, Amsterodam 2022, prezentujúca celý archív v rámci výstavného priestoru. Tlač ilustruje ontologický dátový model, často skrytý vrstvu v infraštruktúre archívu, zachytávajúci dátový životný cyklus od udalostí cez dokumentáciu a digitalizáciu. Súčasné rozhranie odhaľuje sieť vzťahov v reálnom čase medzi názvami publikácií, jednotlivcami, kolektívami a organizáciami.

EN

„Archival Consciousness“ explores site-specific installations and long-duration performances within cultural institution archives. It establishes a temporary infrastructure to reenact archival procedures and collaborates with archivists, challenging traditional models of heritage preservation. The two-channel video installation depicts „Catching Up IN The Archive“ (C.U.I.T.A) at de Appel, Amsterdam 2022, showcasing the entire archive within the exhibition space. The print illustrates the ontological data model, an often-hidden layer in the archive’s infrastructure, capturing the data lifecycle from events to documentation and digitization. The accompanying interface reveals a real-time network of relations between publication titles, individuals, collectives, and organizations.