Ateliér experimentálneho dizajnu VŠVU

Návštevníci

Stratení v digitálnej dobe

Po prekročení hranice nového teritória sme nútení vyrovnať sa s novou situáciou, interpretovať ju na základe vlastnej skúsenosti, opustiť zaužívané modely a vytvoriť si novú, často nečakanú realitu, ktorej sme schopní porozumieť.

Študenti Ateliéru experimentálneho dizajnu z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave prezentujú vlastné postoje k dopadom digitálnej revolúcie. Analyzujú digitalizáciou ovplyvnenú realitu z pozície nezaujatého pozorovateľa, hoci patria ku generácii, pre ktorú je bežnou súčasťou života.

Ateliér experimentálneho dizajnu vedený Sylviou Jokelovou a Mariánom Laššákom patrí k najmladším ateliérom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bol založený na jeseň 2019 a má za sebou prvý akademický rok. Svojou koncepciou sa hlási k diskusii o nutnosti zmeny paradigmy a prehodnotenia zdanlivo nemenných pozícií dizajnu vo svete, ktorý sa pomaly presúva do nehmotného digitálneho priestoru na pozadí hroziacej klimatickej krízy.  Vytvára priestor na kritický postoj k študovanému odboru, ako aj vnímanie širšieho spoločenského, kultúrneho, politického, sociálneho či ekologického kontextu. Ideový rámec zadaní sa pohybuje od základných pojmov ako materiál, technológia, forma, funkcia, cez riešenie vzťahu objektu a užívateľa, objektu a prostredia až po úlohu dizajnu v spoločnosti. Na obr: Peter Marjak

Prezentácia je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – Ateliér Art dizajn v kontexte kultúrnych a ekonomických štruktúr č. 006VŠVU-4/2018 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Visitors

Lost in the digital era

After crossing the boundaries of a new territory, we are forced to cope with a new situation, interpret it on the basis of our own experience, leave the usual models and create a new often unexpected reality that we are able to understand.
Students of the Studio of Experimental Design from the Academy of Fine Arts in Bratislava present their own attitudes to the effects of the digital revolution. They analyze reality influenced by digitization from the position of an unbiased observer, although they belong to the generation for which it is a common part of life.

The Studio of Experimental Design led by Sylvia Jokelová and Marián Laššák is one of the youngest studios at the Academy of Fine Arts in Bratislava. It was founded in the autumn of 2019 and has completed its first academic year. Its concept opens a discussion about the need to change the paradigm and revaluates the seemingly unchanging positions of design in the world that is slowly moving into the intangible digital space on the background of the imminent climate crisis. It creates a space for a critical attitude towards the field of study, as well as the perception of a broader social, cultural, political, social or ecological context. The ideological framework of assignments ranges from basic concepts such as material, technology, form, function, through the solution of the relationship between object and user, object and environment, until the role of design in society.