Basse Sttitgen
Tree-ism, 2023
Germany

SK
Európska smreková jedľa (Picea abies) má stále zelené listy a rastie do hĺbky, vo vlhkých pôdach. Po zozbieraní ju možno spracovať na drevené hobliny a potom na celulózové vlákna extrahovaním hnedého materiálu nazývaného lignín. Celulóza a lignín sú dva najhojnejšie organické polyméry na Zemi.

Zatiaľ čo jeden sa používa nadmieru v rôznych odvetviach, ako je papierový a textilný priemysel, druhý zostáva väčšinou neobjavený, zostávajúc nedostatočne využívaným vedľajším produktom.

„Tree-ism“ je dizajnovo-výskumný projekt, ktorý prostredníctvom rozprávania príbehov a hmatateľných fyzikálnych vlastností skúma obrovský potenciál, ktorý ponúka lignín keď je znovu spojený s celulózou cez procesy  rekombinácie a rematerializácie zvyškových látok.


EN
European Spruce (Picea Abies) has evergreen leaves and likes to grow in deep, wet soils. Once harvested it can be turned into wood chips, and then into cellulose fiber by ways of extracting a brownish

substance called lignin. Cellulose and lignin are the two most abundant organic polymers on earth.

While one is used excessively in a host of different industries such as the paper and textile industry, the other stays largely unexplored, remaining an underutilized by-product.

“Tree-ism” is a design-research project exploring, through storytelling and by means of tangible physicalities, the

immense potential offered by lignin when reconnected with cellulose, through processes of recombination and

rematerialisation of residual matters.