Beáta Gerbocová

S čím spájate pojem transformácia?

Koncept siedmich tkaných dezénov Nostalgia obsahovo vychádzala z atmosféry jesennej prírody. Pojem transformácia v mojom projekte nie je iba o cyklicky sa opakujúcej premene súvisiacej s kolobehom prírody, ale aj o materiálovej premene. Práca s vláknami skracujúcimi svoju dĺžku pôsobením tepla mení textíliu z dvojrozmerného objemu na trojrozmerný. Dochádza k priamemu fyzickému formovaniu textilného reliéfu.  Transformácia je v tomto prípade reálnym procesom, ktorý sa udeje priamo pod rukami autora. Foto: Dominik Janovský
 What do you associate the term transformation with?

The concept of the seven woven Nostalgia patterns was based on the atmosphere of autumn nature. The concept of transformation in my project is not only about a cyclically recurring transformation related to the cycle of nature, but also about material transformation. Working with fibers that shorten their length by heat changes the fabric from a two-dimensional volume to a three-dimensional one. There is a direct physical formation of the textile relief. Transformation in this case is a real process that takes place directly under the hands of the author.

@beatagerbocova