Drž Hubu

Slovenská Republika

Myceliumhub, 2022

SK
Dielo vzniklo na základe popularizácie húb ako živého organizmu. Huby, ktorým veríme že sú našou budúcnosťou poznania či už v gastronómií ich liečivej sile alebo v skúmaní mycélia – podhubia húb ako živého organizmu pri vytvarání a aplikovaní materiálov v dizajne, architektúre a umení. Dielo sprístupnuje toto poznanie formou zdanlivej diorámy – skleníka v ktorom je simulované ich prirodzené prostredie (vlhkosť, teplota,svetlo) prostredia a dokumentuje to kam ako O.Z. Drž hubu sme sa dostali v našom poznaní.


EN
The work was created based on the popularization of fungi as a living organism. Fungi, which we believe are the future of knowledge, whether in gastronomy, their healing power, or in the exploration of mycelium – the fungal network as a living organism in the creation and application of materials in design, architecture, and art. The piece makes this knowledge accessible in the form of a seemingly diorama – a greenhouse in which their natural environment (humidity, temperature, light) is simulated and documents where we have reached in our understanding, such as the O.Z. Hold a Fungus initiative.