Janek Beau 

Nemecko

Designed to Die, 2023

SK
V súčasnosti stále viac ľudí v našej spoločnosti uprednostňuje kremáciu, čo znamená, že urny majú dôležité miesto v našej pohrebnej kultúre. Dizajnové možnosti urien však nie sú plne využité a na pohrebe sa často javia ako druhoradé. Urny z diela „Designed to die“ odrážajú význam urnového pochovania pre príbuzných a pre zosnulých. Urna je vyrobená z čistého, biologicky odbúrateľného sójového vosku a je rozdelená na dve časti. Vnútorná časť obsahuje popol a stojí v strede vonkajšej časti, ktorá je ozdobená kvetmi a umiestnená na prstenci nad urnovým hrobom. Sviečky na vonkajšej strane sa zapália nad hrobom a počas pohrebného obradu dohoria do 45 minút, kým urna nestratí obrúčku a nespadne do hrobu. Týmto spôsobom sa výrazne reštrukturalizuje a organizuje rituál pohrebnej služby.

EN
Nowadays, more and more people in our society prefer cremation, which means that urns have an important place in our funeral culture. Nevertheless, the design possibilities of urns are not fully utilized and they often appear to be of secondary importance at a funeral. The urns from the work „Designed to die“ reflect the significance of an urn burial for relatives and for the deceased. The urn is made of pure, biodegradable soya wax and is divided into two parts. The inner part holds the ashes and stands in the centre of the outer part, which is decorated with flowers and placed on a ring above the urn grave. The candles on the outside are lit above the grave and burn down within 45 minutes during the funeral service until the urn loses its hold on the ring and falls into the grave. In this way, the ritual of the funeral service is significantly restructured and organised.