Katarína Raškovičová

Projekt skúma úžitkový objekt – džbán. Zaoberá sa
novými tvarovými riešeniami a rôznymi princípmi úchopu, ktoré privádzajú
diváka k prehodnoteniu zaužívaných kánonov. Tvary džbánov sa odpútavajú od
archetypálnych foriem a prechádzajú k novým prekvapivým riešeniam. Džbány
sú vytvorené technológiou modelovania porcelánu, postupným budovaním
tvaru, čo umožňuje tvorcovi neustále prehodnocovať vnútorné a vonkajšie
hmotové vzťahy. Po výpale sa na výrobku ukáže štruktúra postupného
modelovania a dotyku tvorcu. Ďalším krokom v objavovaní nových foriem
je kombinácia modelovaného – spontánneho tvaru s odlievanými – presnými
fragmentmi. Objekty by mali podnietiť diváka k prehodnoteniu zaužívaných
predstáv, od úžitkových objektov, až k predstave o stereotypnej každodennosti.

Project examines the utility object – a jug.
It explores new shape solutions and various gripping principles, leading the
observer to the re-evaluation of the common canons. The shapes of the jugs
detach from the archetypal forms and move on to new surprising solutions. The
jugs are created using porcelain handbuilding technology, by gradually building
up the shape. This allows the creator to constantly re-evaluate internal and
external material relationships. The white color of porcelain allows the shapes to
stand out and the firing process reveals the structure of gradual modeling and the
creator ‘s touch. The next step in the discovery of new forms is the combination
of the handbuilt-spontaneous shape with the slipcast-precise fragments. Objects
should encourage the viewer to re-evaluate common conceptions, from utility
objects to the everyday life stereotypes.