Kristína Dzuríčková

Umelecká anotácia:

Nehraný film o dizajne, 12:46min, knižný zväzok. Kristína Dzuričková, 2020

Situácia v ktorej sme sa v dôsledku pandémie ocitli ma primela uvažovať nad dizajnom ale aj nad sebou inak. Čas som trávila
v rodnom meste, v Prešove, so svojimi rodičmi, čo som vnímala ako príležitosť uvedomovať si odkiaľ pochádzam a kým som. Skrz každodenné situácie som začala spoznávať jednoduchosť a krásu bežných okamihov.

Tieto bežné každodenné udalosti a rozhovory som začala zaznamenávať písomne, ale aj pomocou diktafónu. Množstvo písaného textu v náreči som spracovala do viac ako tristo stranového knižného zväzku. Súčasťou projektu je krátky Nehraný film o dizajne ktorý vznikol ako videozáznam jednej večere. Kamera sníma výhľad
z okna kuchyne, zvuk je taktiež zaznamenany v reálnom čase. Mojim pôvodným zámerom bolo, použiť vo videu iný zvukový záznam, no práve vďaka tomu mohol vzniknúť autentický dialóg ktorý je súčasťou Nehraného filmu.

Týmto projektom sa snažím hovoriť o dizajne predmetov dennej potreby a vyjadriť ich hodnotu skrz bežné situácie ktorých sú súčasťou.

Projekt prezentujem s cieľom nezobrazovať konkrétnu podobu produktu, ale poukázať na jeho hodnotu. Forma prezentácie je preto odhmotnená a čo najmenej konkrétna. Nehraný film je premietaný na stenu miestnosti a text je tlačený na priehľadných fóliach zviazaný
do zväzku. Nečítateľnosť textu bez vlastného podkladu a premietaný videozáznam ponúka divákovi nemateriálnu hodnotu. Dáva divákovi priestor pre vlastné predstavy, spomienky, asociácie späté nielen
s predmetmi dennej potreby, ale tiež životom, bez ktorého by bol akýkoľvek dizajn nepotrebný.

Projekt sa k téme vyjadruje špecifickou audiovizuálnou formou,
čo nebolo mojim pôvodným cieľom, no neskôr sa práve táto forma ukázala ako ideálna pre dosiahnutie zámeru. Práca na bakalárskom projekte v tejto nezvyčajnej situácii pomohla posunúť moje hranice vyjadrovania sa v oblasti dizajnu

Prezentácia je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – Ateliér Art dizajn v kontexte kultúrnych a ekonomických štruktúr č. 006VŠVU-4/2018 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Artistic annotation:

“Unacted movie” about design, 12:46min., book form

In these days we found ourselves in situation, which push me to think about design and myself differently. I’ve spent my time with my parents, in my hometown of Prešov, which gave me the possibility to think about my roots and who I am. Thanks to everyday situations,
I started to recognize the beauty of everyday moments.

I started to record and take notes of these everyday situations and talks. I created more than 300 pages book form of this amount of writtings and notes in local dialect. Another part of this project is short “Unacted movie” about design which records one supper (eve- ning). Camera shows the view from kitchen window and same as dialogs was recorded in real time. My original idea was to replace di- alogs (audio) in final movie with another dialogs recorded previously. This allowed me to record very authentic dialogs which I decided to use in final version of “Unacted movie”.

Through this project I try to talk about design of everyday’s items and celebrate its value through standard situations of everyday’s life.

Aim of this project is not to show the real form of the product, but point out its value. That’s why the form of presentation is unmaterial and not specific at least. “Unacted movie” is projected on the wall and text is printed on transparent foils which create book form. This text, which is impossible to read without some solid background and pro- jected videorecord offers the viewer the unmaterial value. This gives viewer the space for his/her own imaginations, memories, associa- tions connected not only to everyday objects, but also to life, without which would be any design useless.

This project communicate topic in specific audiovisual form, which wasn’t my original idea, but later I found that this form is ideal to achieve my aim. Working on my bachelor thesis in this uncommon situation, help me to push my boundaries of expression in territory of design.