Marko Horban

Transformácia/premena

Kde funguje premena, neprežije stereotyp.

Keď zažívame premenu, sme súčasťou mikro evolúcie.

Premena je evolúcia bez prítomnosti stereotypu, i keď stereotyp môže byť katalyzátorom takejto premeny.

Vnútorná téma stolíkov sa pohráva s ideou práce a jej zmyselnosti, hodnoty a existenciálnej nutnosti. Nie všetko čo robíme nám prináša uspokojenie, ale veríme že účel tejto činnosti dáva zmysel väčšiemu celku, ktorý je nadradený našemu pochopeniu. V opačnom prípade to robíme z vášne a to nepotrebuje vysvetlenie.

The internal theme of the tables plays with the idea of work and its sensuality, value and existential necessity. Not everything we do brings us satisfaction, but we believe that the purpose of this activity makes sense to a larger whole that is superior to our understanding. Otherwise, we do it out of passion and it needs no explanation.