Matthieu Binet, Claire Cagnard, Hélène Fief, Marie Géant, Vincent Noir

France

Voiler & Dévoiler, 2022


SK
Tento projekt začal otázkou: „Majú objekty duše?“. Neschopnosť poskytnúť správnu odpoveď, je neustálym experimentálnym skúmaním, v ktorom sa miešajú dizajnové postupy a médiá, aby sa obnovili duše objektov.  Ako neustále hľadanie, tento projekt bojuje s tým, z čoho sú objekty vyrobené, s ich vnútornými príbehmi, s pamäťami, ktoré s nimi máme. Je to prieskum hmotnosti objektov ako priestoru pre vyprávanie príbehov. Veľmi často nevidíme objekty, ale len ich zjav, zachytený fotografiami. Objekty tu sú vyrobené z opätovne používaného materiálu a to je, ako získavajú tú silnú auróu v dôsledku všetkých životných príbehov a duší, ktoré nesú.


EN
This project started around the question : “Do object have souls ?”. Unable to give a proper answer, this project is a constant exploration, in an experimental way, mixing design practices and medias to recover the ghosts of objects. As an ongoing quest, this project struggles with what objects are made of, their inner stories, the memories with have with it. It is an exploration of the materiality of objects as a narrative space. Very often we cannot see the objects but only an apparition, captured by the photograph. Objects here are made of reemployed material and that is how they have this powerful aura because of all the life stories and souls they carry.