Michal Vavro

Premena je prirodzenou súčasťou všetkého

Lablab

V rámci spoločenskej zodpovednosti v kontexte klimatických zmien som sa venoval problému, ako využiť organický odpad v domácnosti a blízkom okolí. Následne po zistení, ktorý zo skúmaných materiálov (rôzne kombinácie viacero druhov organického odpadu) je najvhodnejší a v mojom okolí najčastejšie sa vyskytujúci som vytvoril “recept”, s ktorým sa dá pracovať a jednoducho vytvárať produkty len za pomoci doma dostupných vecí. Samotný postup som znázornil v podobe brožúry. Týmto spôsobom by som chcel vyvolať väčší záujem o životné prostredie a samotné narábanie s odpadom ako napríklad recyklácia a produkovanie čo najmenšieho množstva odpadu, ako aj podporiť kreativitu užívateľa. Vytvoril som viacero produktov, primárne však nádoby, ktoré sa dajú využívať v domácnosti na rôzne účely. Počas testovania materiálu som nádoby využil primárne ako kvetináč a sledoval som správanie materiálu. V takomto prípade nádoba slúžiaca ako kvetináč musí byť do troch mesiacov presadená, pričom sa môže presádzať rovno s nádoubou, ktorá počas nasledujúcich mesiacou v pôde zdegraduje a svojim zložením podporí samotný rast rastliny. Používaný materiál po svojom spracovaní môže prísť do kontaktu s potravinamy a zároveň je nezávadný pre malé deti. Výsledný materiál sa skladá prevažne z kávového odpadu a lepiadla Duvilax (základné spojivo), pričom je 100% rozložiteľný v pôde bez akýchkoľvek závad.

Lablab

Considering the climate changes in order to achieve social responsibility I have been discussing the issue of using organic waste in household and its surrounding. Then, after finding out which of the examined materials (various combinations of different types of organic waste) is the most suitable and most common in my vicinity, I created a “recipe”, that helps to create products by only using things available at home. The procedure is depicted in the brochure. Its aim is to create bigger interest in environment and in manipulation with a waste, for instance recycling and production of zero waste, as well as support creativity of users. I have created number of products, mostly containers, which can be used at home and for other multiple purposes. While testing the material these containers were used primary as flowerpots. In this case the container serving as flowerpot has to be replaced in three months and the container will degrade and its composition has beneficial effect on further growing and the plant itself. Used material generates no harm in contact with food and it is suitable near children. Final material is containing mostly from coffee waste and glue Duvilax (basic connection) whilst there is no harm caused in connection with soil since it is 100% degradable.