Objectora

Atelier Objectora/Mya Javorková prostredníctvom skúmania tvarov, rôznych techník a materiálov hľadá význam jednotlivých objektov v ľudskom živote. Primárne sa však zameriava na drevo a jeho prepájanie s ďalšími materiálmi. Na Bratislava design weeku predstaví niekoľko drevených úžitkových objektov zo série Haptic, ktorá je zameraná na zobrazenie ľudského dotyku ako zanechania stopy prostredníctvom organických tvarov, deformácií a štruktúr. Séria vznikla v roku 2019, projekt však prechádza kontinuálnym vývojom a objekty, ktoré budú predstavené na BADW 2020 sú posledným štádiom kolekcie Haptic, ktoré ju zároveň uzatvárajú.

Premena či transformácia sú pojmy úzko späté s mojím procesom tvorby, zapracované aj do série Haptic. Sú tostopy, ktoré po sebe zanechávame bez toho aby sme si toho boli vedomí. Neviditeľná deformácia okolia spôsobená naším dotykom, vynosené topánky, opotrebované predmety v našej domácnosti, šperk ktorý sa dedí po generácie.

Je to aj vznik materiálu, rast, čas, proces, transformácia materiálu na predmet, deštrukcia a postupný zánik.

Atelier Objectora / Mya Javorková seeks the meaning of objects in human life by experimenting with shapes, various techniques and materials. Her work primarily focuses on wood and its connection with other materials. The design of wooden utility objects from the Haptic series that will be present at Bratislava design week are conceptually focused on depicting human touch through organic shapes, deformations and structures. The series was created in 2019, but the design of the collection is continuously developing and the objects that will be presented at BADW 2020 are the last stage of the Haptic collection.

Transformation or metamorphosis are concepts closely connected with my creative process, and are also incorporated into the Haptic series. These are the traces we leave behind without us being aware of them. Invisible deformation of the surroundings caused by our touch, worn out shoes, worn-out objects in our household or even jewelry that has been pasted on for generations.

It is also the origin of material, growth, time, process, transformation of material into an object, destruction and gradual extinction.