Patrícia Koyšová & Matúš Lelovský

 

Slovensko

 

Hľadanie signálu, 2014 – 2023


SK

Pneumatická site specific inštalácia, ktorá reaguje na diváka sa postupne počas rokov vyvíjala a modifikovala. Idea vznikla v roku 2014 na sympóziu Hala v bývalých pradiarenských závodoch Merina. Inštalácia reagovala na priestor bývalých mraziarní na výstave Objekty a obrazy v Industra Brno (2016). V roku 2020 sme ju rozvíjali ďalej v rámci našej rodinnej umeleckej rezidencie v Hájovni Červenej studni, ktorej výsledkom bola výstava “Les(k) do domu”. V realizácii Je vaša garáž príliš nudná? expandoval objekt do celých priestorov garáže spolu so site specific maľbou v rámci sochárskeho sympózia SEM (2020).


EN

The pneumatic site-specific installation, which responds to the viewer, has been gradually developed and modified over the years. The idea arose in 2014 at the Hala symposium in the former Merina spinning mills. The installation responded to the space of the former freezers at the Objects and Pictures exhibition in Industra Brno (2016). In 2020, we developed it further as part of our family art residency in Hájovna Červená studni, which resulted in the exhibition “Les(k) do domu”. In progress Is your garage too boring? He expanded the object into the entire premises of the garage together with a site-specific painting as part of the sculpture symposium SEM (2020).