Sebastián Komáček

 

Slovensko

 

Curly Collection, 2023

The Mesh Collection, 2022


SK
Curly Collection je organickým pohľadom na surové stavebné prefabrikáty použité v architektonickom princípe „Inside Out“ ako základný pohľadový materiál. Stôl, v nekonečnom uzavretom tvare, ako centrálny prvok kolekcie, ktorý nemá začiatočný a ani koncový bod. Výrazný kolorizmus kolekcie je odkazom na „colour codes“ používané v stavebnom priemysle. Táto kolekcia je realistický odraz hyperrealistického 3D rendru.

EN
The Mesh Collection je pohľad do virtuálnej reality, akýsi raw 3D render, ktorý sa približuje svojej cieľovej skupine. Je odrazom mladej generácie, ktorá prichádza v novej podobe, no zároveň má z jej pohľadu stabilizovanú víziu. Medziprvok, drôtený skelet zo softvérovej vizualizácie, použitý ako hlavný prvok v kolekcii. Karisieť, základná kostra vytrhnutá zo základov budovy. Prelínanie a fúzia svetov reality a virtuálnej reality presne v jednom prítomnom okamihu.

 

EN

The Curly collection is an organic view into raw construction prefabs used in architectural „Inside Out“ principle as essential visible material. The table, neverending closed shape as a central collection element, which doesn’t have a start nor an end point. Its bold and cheeky colorism is a reference to „color codes“ used in building constructions. This collection is a realness mirror to hyperrealistic 3D rendering.

 

The Mesh Collection is a view into a virtual reality, kind of 3D raw render, that approaches its target group. It is a reflection of the young generation, which comes in new form but at the same time it has a stabilized vision from the point of view of this generation. The intermediate wireframe skeleton from software visualization used as a main element in the collection. The Iron Mesh, the base skeleton torn from the building foundation. The blending and confusion of the worlds of reality and virtual reality in the exact present moment.