Simona Janišová 

 

Slovenská Republika

F r a m E S, 2023


SK

F r a m E S je séria keramických závesných rámov a objektov. Rám ohraničuje určitú plochu – výsek priestoru – oddeľuje kúsok prostredia od jeho okolia, upriamuje pozornosť, adjustuje a vyzdvihuje. V konečnom dôsledku môže rámovať aj zdanlivo prázdne miesta. Rám vnímam ako priestor pre uplatnenie reliéfu, štruktúry, modelácie a farby, ako vhodný prvok pre netradičné uplatnenie keramických materiálov. Niektoré rámy vznikli technikou liatia porcleánu do sádrovej formy, z väčšej časti som uplatnila extrudovanie hliny cez keramický lis. Na dielach som spolupracovala s Andrejom Dúbravským, Jakubom Gulyásom a Ritou Koszorús.

EN
„F r a m E S“ is a series of ceramic hanging frames and objects. The frame delimits a certain area—a section of space—separates a piece of the environment from its surroundings, directs attention, adjusts, and highlights. Ultimately, it can frame even seemingly empty spaces. I perceive the frame as a space for the application of relief, structure, modeling, and color, serving as a suitable element for the non-traditional application of ceramic materials. Some frames were created using the technique of pouring porcelain into a plaster mold, while for the most part, I used extruding clay through a ceramic press. I collaborated on the works with Andrej Dúbravský, Jakub Gulyás, and Rita Koszorús.