Soňa Otiepková

Woven color LAB

Soňa Otiepková je spoluzakladateľkou značky s detským nábytkom villo.design. V súčastnosti tvori pod značkou Medena_studio. V autorskom projekte Woven Color LAB sa venuje tvorbe dizajnu presahujúceho do remesla a tradičných techník v modernom spracovaní v zmysle slow design.

Ide o sériu kobercov ručne tkanú na sto ročných krosnách, v ktorých skúma možnosti tejto techniky pre súčastnú dizajnérsku tvorbu. Hlavnú úlohu v tomto procese zohrávajú farby a ich kombinácie, gradienty, prechody a vzory prostredníctvom ktorých autorka skúma aj jednotlivé vzťahy medzi nimi a ich vplyv na súčastné potreby dizajnu.

Do popredia sa dostávajú rôzne formy experimentov s materiálmi, farbami a technikami, dôležitá je hravosť a nadhľad. Zároveň sa otvára otázku úlohy koberca ako bytového doplnku, kde koberec sa stáva nositeľom grafickej výpovede, miestami môže preberať formu obrazu alebo plagátu.

Každý koberec je originál, pretože na ich vytvorenie sú tak, ako to bolo aj v minulosti, použité zvyškové a odpadové textilné materiály.

woven color LAB_BADW

Soňa Otiepková is co-founder of villo.design, a brand with kids design furniture. She is currently working also under the Medena_studio brand. In the Woven Color LAB project she focuses on design work that extends towards crafts and traditional techniques, in the sense of slow design.

It is a series of rugs woven by hand on a hundred-year-old loom, in which she explores the possibilities of this technique for contemporary design work. The main role in this process is played by colors and their combinations, gradients, transitions and patterns, through which the author also examines the individual relationships between them and their impact on the current needs of design.

Various forms of experiments with materials, colors and techniques come to the fore, with the importance of playfulness and foresight. At the same time, the question of the role of the rug as a home accessory arises, where the carpet becomes the bearer of a graphic statement, in some places it can take the form of a picture or a poster.

Each rug is an original piece, because, as in the past, leftover and waste textile materials are used to create them.