Barbora Bohušová

Facebook už dávno nie je len miestom sociálnej interakcie s priateľmi. Stal sa bojiskom, na ktorom sa často rodí súčasná politika. Dôkazom je napríklad slovenský premiér Igor Matovič. Facebook mu umožňuje rýchlo striedať role a zároveň pôsobiť autenticky. Môže tam byť premiérom, otcom, manželom, aktivistom či žoviálnym sympaťákom. Jeho Facebook však nehovorí nič o tom, akým je v skutočnosti politikom alebo človekom. Jeho Facebook hovorí len to, čo Igor Matovič sám o sebe chce povedať.

Moja diplomová práca je archívom vyše 600 screenshotov Matovičových vyjadrení a príspevkov, ktoré som následne organizovala do rozsiahlej data vizualizácie. Kľúčom mi boli jednotlivé témy, ktorým sa Igor Matovič na svojom Facebooku venuje. Zámerne som sa sústredila na príspevky, ktoré nekomentujú politiku, ale snažia sa nás presvedčiť o tom, že Matovičova každodennosť je obyčajná, ľudová a podobná našej. Práve táto performovaná autenticita mu generuje lajky a popularitu. 

Analyzovaním Matovičovho jazyka dizajnujem mapy jeho facebookvého profilu a tak nabádam k vytváraniu schém jeho mysle. Inštalácia je interaktívna, možno do nej vstúpiť a ľubovoľne preskupovať jej fragmenty do nových kontextov. Rozhádzaním pôvodného usporiadania jednotlivých prvkov vzniká chaos, ktorý sa pred nami snaží Facebook svojím dizajnom ukryť. Cieľom tohto subjektívneho prístupu je vymedziť sa voči technologickej racionalite sociálnych médií, ktorá je zavádzajúca. 

Materializácia v podobe otvorenej formy mäkkého koberca má vytvoriť prostredie, kde je možné tráviť čas a čítať Facebook novým, imaginatívnejším spôsobom, ktorý kontrastuje so zdanlivou pominuteľnosťou facebookových príspevkov. 

Snažím sa byť k prostrediu Facebooku kritická, no okrem toho do neho vstupujem s istou fascináciou a nadšením objaviteľa – to je, podľa môjho názoru, nutný postup ako v sociálnych sieťach prežiť.

Facebook is not just a place for social interaction with friends and it hasn’t been for a long time. It became a battlefield, where the current politics is born. The evidence of this effect is our current Prime minister Igor Matovič. Facebook allows him to quickly change roles but still keep authenticity. He can be a Prime minister, father, husband, activist, or a cool guy. But there is nothing that his Facebook account says about his actual political activity or who he truly is.

His Facebook feed only says, what he wants to say himself.

My diploma project is an archive of over 600 screenshots of Prime ministers Facebook statements, which I organised into extensive data visualisation. The key to this categorisation was the topics, which Igor Matovič brings at his account himself. I specifically picked the statements, which do not comment on politics, instead, they try to convince us about his everyday life that is ordinary and alike ours. This performed authenticity is what generates his likes and popularity.

I am designing the maps of his Facebook feed and also schemes of his mind by analyzing the language that he uses. Installation is interactive, the viewer may enter the space and rearrange the fragments into new contexts, or even into chaos. This subjective approach aims to contrast with the technical rationality of social media, which is misleading.

Materialization represents a soft carpet that associates the environment, where you can spend your free time and read Facebook in a new, imaginative way, which is in contrast with the delusional temporality of Facebook statuses.

I try to be critical towards Facebook, but I enter that space with the fascination and excitement of an explorer at the same time. That is, in my opinion, an urgent method of how to survive in the social media environment.