Canel Averna (Francúzko)

V rámci výskumu svetelného znečistenia a značenia v mestskom prostredí navrhuje štúdio Canel Averna sériu sebestačných znakov, ktoré pracujú so zdrojmi energie, ktoré ich už obklopujú. Mnohé z týchto energií sú dnes podceňované: prirodzené svetlo, vietor, mechanické pohyby a elektrina, ktoré mesto už mobilizuje. Cécile Canel a Jacques Averna, ktorí chcú hrať aktívnu úlohu v posune miest smerom k udržateľnosti, navrhujú atraktívne, životaschopné a rešpektujúce technické riešenia využívajúce „najmodernejšie technológie“, tj kombinujú mechanickú jednoduchosť, kvalitu a trvanlivosť. Kríž lekárne pozostáva z výrezu v zrkadlovo leštenom oceľovom plechu, ohnutého a namontovaného na osi. Otáča sa vo vetre a kinetickým efektom odráža svoje prostredie prostredníctvom množstva svetelných zábleskov.

As part of a research on light pollution and signage devices in the urban environment, the Canel Averna studio proposes a series of self-sufficient signs that work with the energy sources that already surround them. Many of these energies are today underestimated: natural light, wind, mechanical movements and electricity that the city already mobilises. Wishing to play an active role in the ecological transition of cities, Cécile Canel and Jacques Averna propose attractive, viable and respectful technical solutions using „low-tech state-of-the-art“, i.e. combining mechanical simplicity, quality and durability of the materials used.
The pharmacy cross consists of a cut-out in a mirror-polished steel sheet, bent and mounted on an axis. It turns in the wind and, by a kinetic effect, reflects its environment through a multitude of light flashes.

canelaverna.com