Karol Pichler

Špecifická a výrazna postava slovenskej výtvarnej a dizajnérskej scény. Už od 80 tych rokov nastúpil s vyhraneným umeleckým programom. Vlastné mu je prelínanie foriem, médií, materiálov a prístupov. Dôležitá je provokácia aj permanentná vizuálna hra s objektom, priestorom, s materiálom, s kontextom, médiami. Pichler je svetobežník, kozmopolita a vie prirodzene integrovať do svojej tvorby poznanie z ciest, z histórie, dejín aj súčasnosti výtvarného umenia, architektúry, jedla, módy, performatívnych umení.

A specific and distinctive figure of the Slovak art and design scene. He started with a distinctive art program since the 1980s. It has its own interweaving of forms, media, materials and approaches. Provocation and permanent visual play with object, space, with material, with context, media are also important. Pichler is a globetrotter, cosmopolitan and can naturally integrate into his work knowledge from journeys, from the history, history and present of fine arts, architecture, food, fashion, performative arts.