V roku 2022 Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu zmenilo hodnotiace kritériá na evidenciu umeleckej činnosti na vysokých školách. Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 o publikačnej a umeleckej činnosti, účinnej od 1.1.2021 sa menia pravidlá pre evidenciu výstupov zrealizovaných a spracovaných po 1.2.2022. Pri dielach sa hodnotí sa závažnosť, teritorialita a rozsah. Ministerstvo sa rozhodlo kvantifikovať časť hodnoty diela administratívne uchopiteľným spôsobom a to merať ho v metroch štvorcových a kubických. Citácia z vyhlášky: Produktový a priemyselný dizajn je dielom veľkého rozsahu, keď je jeho rozmer viac ako 3 m³ a viac, alebo je jeden rozmer aspoň 2 m a pre art dizajn keď je jeho rozmer viac ako 2 m³ a viac, alebo jeden rozmer aspoň 1 m, alebo kolekcia 7 a viac diel. Dielo „Tri metre kubické art dizajnu“ bude preto koncipované ako dizajnérske dielo veľkého rozsahu. Dielo je čistým vymedzením požadovaného rozmeru rámom z kovu, možno dreva a možno bude aj svietiť. Pre istotu bude mať jedna súčiastka rozmer aspoň 2 m a tak sa podarí aby art dizajn výrazne prekonal predpísané rozmery. Dielo bude vytvorené výhradne pre BADW. Obsahom diela je striktné dodržanie správneho predpísaného objemu. Dielo má ambíciu byť ponúkané festivalu opakovane, avšak v nasledujúcich obdobiach bude vymedzený priestor využitý ako prezentačný priestor pre experimenty rôznej povahy, prípadne by sa nevyužitý priestor vo vnútri diela prenajímal kolegom pre ich malé dizajny, aby mali aj oni šancu kolaboráciou získať dielo veľkého rozsahu. Dielo bude zavŕšené až momentom jeho úspešného zaevidovania ako diela art dizajnu veľkého rozsahu do Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti (CREUČ). Odvaha, je schopnosť prispôsobiť sa zmenám, zvládnuť vnútorný pocit neistoty a pokračovať na ceste k cieľu. Zmena je nevyhnutným javom krehkej rovnováhy systému v ktorom máme ukotvené naše istoty, zabehnuté koľaje sa však môžu vonkajším vplyvom stratiť a naša hodnota sa behom chvíľky začne merať inak.