Zoe Rossenkrantz

Germany – Nemecko

Unfolding the Blanket, 2022
Rozkladanie prikrývky, 2022

SK
Prikrývka – objekt, s ktorým trávime polovicu svojho života – sa stala odpojenou od svojho vlastníka a od toho, ako je vyrobená alebo používaná, a preto sa ľahko zlikviduje. Kolekcia s názvom ‚Rozkladanie prikrývky‘ od Zoa Lu Rosenkranz odhaľuje možnosti textilnej konštrukcie. Vidí budúcnosť, v ktorej si uvedomujeme životný cyklus objektu, jeho dlhodobé používanie a vzťah, ktorý máme k materiálom. Prikrývky vás pozývajú k interakcii s nimi a ponúkajú prístup k ich vnútornému zloženiu. Zoa Lu zdôrazňuje rôzne aspekty textilného priemyslu, napríklad perie ako prírodný a odolný materiál na plnenie a pletenie či technika výroby bez odpadu.EN
The blanket—an object we spend half our lives with—has become unconnected to its owner, how it’s made or used. Therefore, it’s easily discarded. With ‚Unfolding the Blanket‘, a collection of redesigned duvets, Zoa Lu Rosenkranz reveals the possibilities of textile construction. She sees a future where we’re mindful of the lifecycle of the object, its long-term use, and the relationship we have with the materials. The blankets invite you to interact with them, and understand how they are built, by offering access to the inside of their anatomy. Zoa Lu highlights different aspects of the textile industry, such as downs as a natural and resistant filling material and knitting as a zero waste production technique.